Vietnamese
English

Trang ch?

TH? NG?

Cng ty C? ph?n Xy d?ng L?p my ?i?n n??c H N?i (Hanoi Water Electric Installation Construction Joint Stock Company (HAWEICCO)) l doanh nghi?p thu?c T?ng Cng ty ??u t? pht tri?n h? t?ng ? th?.

T? t? ch?c ti?n thn l Cng ty thi cng ?i?n n??c S? ki?n trc H N?i (thnh l?p n?m 1967), tr?i qua cc th?i k? ki?n ton b? my, ??n nay, Cng ty Xy d?ng l?p my ?i?n n??c H N?i ? ???c chuy?n thnh Cng ty C? ph?n Xy d?ng l?p my ?i?n n??c H N?i theo Quy?t ??nh s? 2143/Q?-UBND ngy 05/5/2006.

Cng ty ? c b? dy thnh tch ho?t ??ng trn 40 n?m, tr? thnh m?t cng ty xy d?ng chuyn ngnh l?n, ph?m vi ho?t ??ng r?ng kh?p ? H N?i c?ng nh? nhi?u t?nh khc trong n??c.

 

Lin K?t Website

D? n ? thi cng


Cng trnh tiu biu

L??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter