Vietnamese
English

Quy ch? lm vi?c c?a ?H

QUY CH? LM VI?C
T?I ??I H?I C? ?NG TH??NG NIN N?M 2020
C.TY CP XY D?NG L?P MY ?I?N N??C H N?I - HAWEICCO

?? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho vi?c t? ch?c v ti?n hnh ??i h?i ??ng c? ?ng (?H?C?) th??ng nin n?m 2020 c?a Cng ty CP XD L?p my ?i?n N??c H N?i, ??ng th?i h??ng d?n cho c? ?ng tham gia ??i h?i v th?c hi?n quy?n bi?u quy?t tr?c ti?p ho?c thng qua ??i di?n ???c u? quy?n, Ban t? ch?c ?H?C? n?m 2020 c?a Cng ty CP XD L?p my ?i?n N??c H N?i xin bo co ?H?C? thng qua Quy ch? lm vi?c t?i ??i h?i nh? sau:

I. Tr?t t? c?a ??i h?i:

1. C? ?ng/ho?c ng??i ??i di?n khi vo phng h?p ph?i ng?i ?ng v? tr ho?c khu v?c do Ban t? ch?c ??i h?i quy ??nh v s?p x?p;

2. Khng ht thu?c l trong phng h?p, khng ni chuy?n ring, khng s? d?ng ?i?n tho?i di ??ng trong lc di?n ra ??i h?i. Khi vo phng h?p ph?i t?t ?i?n tho?i di ??ng ho?c khng ???c ?? chung;

3. Cc c? ?ng/??i di?n c? ?ng c trch nhi?m tham d? ??i h?i ??ng c? ?ng t? khi b?t ??u ??i h?i cho ??n khi k?t thc ??i h?i. Trong tr??ng h?p c? ?ng/??i di?n c? ?ng v b?t k? l do g r?i kh?i cu?c h?p tr??c khi k?t thc ??i h?i th c? ?ng/??i di?n c? ?ng c trch nhi?m lin h? v?i Ban t? ch?c ?? thng bo ki?n b?ng v?n b?n c?a mnh v? nh?ng v?n ?? s? ???c bi?u quy?t t?i ??i h?i. Tr??ng h?p c? ?ng/??i di?n c? ?ng r?i cu?c h?p tr??c khi k?t thc m khng thng bo v?i Ban t? ch?c th c? ?ng ? coi nh? ? ??ng v?i t?t c? nh?ng v?n ?? s? ???c bi?u quy?t t?i ??i h?i.

II. Bi?u quy?t thng qua cc v?n ?? t?i ??i h?i

1. Nguyn t?c: T?t c? cc v?n ?? trong ch??ng trnh ngh? s? c?a ??i h?i ??u ph?i ???c thng qua b?ng cch l?y ki?n bi?u quy?t cng khai c?a t?t c? cc c? ?ng b?ng phi?u bi?u quy?t theo s? l??ng c? ph?n s? h?u v ??i di?n. M?i c? ?ng ???c c?p m?t phi?u bi?u quy?t, trong ? ghi m s? c? ?ng d? h?p, s? c? ph?n ???c quy?n bi?u quy?t (s? h?u v u? quy?n) c?a c? ?ng v c ?ng d?u treo c?a Cng ty CP HAWEICCO. V?n ?? ??a ra bi?u quy?t ???c thng qua khi c t nh?t 51% s? c? ph?n ???c quy?n bi?u quy?t t?i ??i h?i bi?u quy?t ??ng thng qua (tr? nh?ng n?i dung quy ??nh t?i kho?n 1 v 3 ?i?u 144 Lu?t Danh nghi?p n?m 2014).

2. Cch bi?u quy?t:

- C? ?ng v/ho?c ??i di?n bi?u quy?t (??ng , khng ??ng , khng c ki?n) m?t v?n ?? b?ng cch gi? phi?u bi?u quy?t ln ngang m?t mnh bn tay ph?i, h??ng m?t pha tr??c c?a phi?u bi?u quy?t c ghi m s? c? ?ng d? h?p, s? c? ph?n ???c quy?n bi?u quy?t ln pha Ch? to?. Thnh vin Ban ki?m phi?u s? ?nh d?u M s? c? ?ng d? h?p v s? phi?u bi?u quy?t t??ng ?ng c?a t?ng c? ?ng ??ng . T??ng t?, theo s? ?i?u hnh c?a Ch? to?, cc c? ?ng khng ??ng ho?c khng c ki?n s? l?n l??t gi? phi?u bi?u quy?t.

- Ngay sau khi hon thnh ph?n bi?u quy?t thng qua cc n?i dung ???c trnh by t?i ??i h?i, Ban ki?m phi?u s? ti?n hnh ki?m phi?u v cng b? k?t qu? ki?m phi?u tr??c ??i h?i.

III. Th?o lu?n t?i ??i h?i

1. Nguyn t?c:

- Vi?c th?o lu?n ch? ???c th?c hi?n trong th?i gian quy ??nh v thu?c ph?m vi cc v?n ?? trnh by trong Ch??ng trnh ?H?C?;

- T?t c? c? ?ng ???c tham d? ??i h?i ??u ???c quy?n pht bi?u;

- C? ?ng mu?n pht bi?u ki?n ph?i ??ng k v?i Ch? to? ??i h?i v Ch? to? ??ng m?i ???c pht bi?u;

- Cc ki?n tham gia khc c?a c? ?ng b?ng v?n b?n g?i cho Ch? to? ??i h?i (ho?c th? k) c gi tr? nh? pht bi?u tr?c ti?p t?i ??i h?i.

2. Tr? l?i ki?n th?c m?c c?a c? ?ng

Ch? to? ??i h?i ho?c ng??i tr? gip khi ???c Ch? to? ??i h?i ch? ??nh s? gi?i ?p cc ki?n th?c m?c c?a c? ?ng.

IV. Trch nhi?m c?a Ch? to?

1. ?i?u khi?n ??i h?i theo ?ng n?i dung ch??ng trnh ngh? s?, cc quy ch? ???c ??i h?i thng qua. Ch? to? lm vi?c theo nguyn t?c t?p trung dn ch? v quy?t ??nh theo ?a s?.

2. H??ng d?n th?o lu?n, l?y ki?n bi?u quy?t cc v?n ?? n?m trong n?i dung ch??ng trnh h?p c?a ??i h?i v cc v?n ?? c lin quan trong su?t qu trnh ??i h?i.

3. Gi?i quy?t cc v?n ?? n?y sinh trong su?t qu trnh ??i h?i.

V. Trch nhi?m c?a Th? k ??i h?i

1. Ghi chp ??y ??, trung th?c ton b? n?i dung, di?n bi?n ??i h?i v nh?ng v?n ?? ? ???c cc c? ?ng thng qua ho?c cn l?u t?i ??i h?i vo Bin b?n h?p ??i h?i;

2. So?n th?o cc Ngh? quy?t v? cc v?n ?? ? ???c thng qua t?i ??i h?i.

VI. Trch nhi?m c?a Ban ki?m phi?u

1. Xc ??nh chnh xc k?t qu? bi?u quy?t c?a c? ?ng v? cc v?n ?? thng qua t?i ??i h?i;

2. Nhanh chng thng bo cho Ch? to? v Th? k k?t qu? bi?u quy?t;

3. Xem xt v bo co ??i h?i nh?ng tr??ng h?p vi ph?m th? l? bi?u quy?t ho?c ??n th? khi?u n?i v? k?t qu? bi?u quy?t.

VII. Bin b?n h?p ?H?C?

Bin b?n ?H?C? ph?i ???c ??c v thng qua tr??c khi b? m?c ??i h?i.

Trn ?y l ton b? Quy ch? lm vi?c c?a ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin n?m 2018 c?a C.ty CP XD L?p my ?i?n N??c H N?i. Ban t? ch?c ??i h?i knh trnh ?H?C? xem xt thng qua.

Trn tr?ng c?m ?n!

N?i nh?n: TM. BAN T? CH?C ?H
- ?H?C? th??ng nin 2020 Ch? t?ch H?QT
- L?u H?QT,HC (? k)
V? Lm

 

Lin K?t Website

D? n ? thi cng


Cng trnh tiu biu

L??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter