Vietnamese
English
Home THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Quy chế làm việc của ĐH

Quy chế làm việc của ĐH

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

Công ty Cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội - HAWEICCO

59 Ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng, Hà Nội  ĐT: 024.38456226 - fax: 024.38432459

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.    -   website: www.haweicco.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

C.TY CP XÂY DỰNG LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI - HAWEICCO

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty CP XD Lắp máy Điện Nước Hà Nội, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền, Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019 của Công ty CP XD Lắp máy Điện Nước Hà Nội xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. Trật tự của Đại hội:

1. Cổ đông/hoặc người đại diện khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định và sắp xếp;

2. Không hút thuốc lá trong phòng họp, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Khi vào phòng họp phải tắt điện thoại di động hoặc không được để chuông;

3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vẫn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết theo số lượng cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông dự họp, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty CP HAWEICCO. Vấn đề đưa ra biểu quyết được thông qua khi có ít nhất 51% số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua (trừ những nội dung quy định tại khoản 1 và 3 điều 144 Luật Danh nghiệp năm 2014).

2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết lên ngang mặt mình bên tay phải, hướng mặt phía trước của phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông dự họp, số cổ phần được quyền biểu quyết lên phía Chủ toạ. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông dự họp và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ toạ, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ phiếu biểu quyết.

- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

III. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;

- Tất cả cổ đông được tham dự Đại hội đều được quyền phát biểu;

- Cổ đông muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký với Chủ toạ Đại hội và Chủ toạ đồng ý mới được phát biểu;

- Các ý kiến tham gia khác của cổ đông bằng văn bản gửi cho Chủ toạ Đại hội (hoặc thư ký) có giá trị như phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông

Chủ toạ Đại hội hoặc người trợ giúp khi được Chủ toạ Đại hội chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. Trách nhiệm của Chủ toạ

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế được Đại hội thông qua. Chủ toạ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;

2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;

2. Nhanh chóng thông báo cho Chủ toạ và Thư ký kết quả biểu quyết;

3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VII. Biên bản họp ĐHĐCĐ

Biên bản ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của C.ty CP XD Lắp máy Điện Nước Hà Nội. Ban tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2019

- Lưu HĐQT.

 

Nơi nhận: TM. BAN TỔ CHỨC ĐH
- ĐHĐCĐ thường niên 2019 Chủ tịch HĐQT
- Lưu HĐQT,HC (đã ký)
Vũ Lâm

 

Liên Kết Website

Dự án đã thi công


Công trình tiêu biêu

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter