Vietnamese
English

BC c?a H?QT, BG? t?i ??i h?i 2020

D? th?o

BO CO
HO?T ??NG C?A H?I ??NG QU?N TR?, BAN GIM ??C
T?I ??I H?I ??NG C? ?NG N?M 2019

PH?N I - K?T QU? TH?C HI?N NGH? QUY?T ?HC? N?M 2019

1. Tnh hnh chung c?a Cng ty n?m 2019:

Xuyn su?t cc ho?t ??ng c?a Cng ty hi?n nay ???c th? hi?n ? 3 l?nh v?c: Ho?t ??ng nh?n th?u xy l?p, ho?t ??ng ??u t? D? n khu ? th? m?i H? ?nh v Ho?t ??ng c?a cc ?on th? trong cng ty c? ph?n.

- V? ho?t ??ng nh?n th?u thi cng xy l?p: Nhn chung r?t kh kh?n, cc d? n ??u t? chuyn ngnh c?p thot n??c ngy cng khan hi?m do cc cng ty c?p thot n??c ? ??u t? ?n ??nh ho?c ?i vo hnh th?c x h?i ha ??u t?; Cc d? n do nh n??c ??u t? ch?m tri?n khai; Cng ty ph?i c?nh tranh quy?t li?t v?i ??n v? b?n c m?i quan h? v n?ng l?c r?t m?nh; N?ng l?c c?nh tranh c?a cng ty y?u, khng ?p ?ng ???c so v?i h? s? m?i th?u ... d?n ??n ngu?n vi?c lm thi?u. N?m 2019, Cng ty k ???c 6 h?p ??ng m?i tr? gi 33.951 tr? v ti?p t?c thi cng cc cng trnh ? trng th?u t? cc n?m tr??c.

- V? ho?t ??ng ??u t? xy d?ng D? n Khu ? th? m?i H? ?nh: N?m 2019 khng c ho?t ??ng no kh?i s?c cho cng tc ??u t? D? n, do cng tc ?i?u ch?nh quy ho?ch d? n, cng tc gi?i phng m?t b?ng v?n ch?a hon thnh.

- V? ho?t ??ng c?a cc t? ch?c ?on th? trong cng ty c? ph?n: Cng ty ti?p t?c duy tr v t?o m?i ?i?u ki?n ?? cc t? ch?c ?on th? ho?t ??ng theo ?ng quy ??nh c?a php lu?t.

?? v??t qua kh kh?n, ?n ??nh s?n xu?t v ??m b?o ??i s?ng cho CBCNV, Ban lnh ??o cng ty ? t?p trung ch? ??o, huy ??ng t?i ?a cc ngu?n l?c, ph?n ??u th?c hi?n cc m?c tiu c? b?n m ??i h?i ??ng c? ?ng n?m 2019 ? ?? ra.

2. K?t qu? th?c hi?n cc ch? tiu k? ho?ch SXKD

TT

Cc ch? tiu

??n v? tnh

N?m 2019

K? ho?ch

Th?c hi?n

So snh

1

Doanh thu sxkd& ??u t?

Tr. ??ng

130.000

86.282

66,37 %

2

L?i nhu?n sau thu?

Tr. ??ng

3.702

4.160

112 %

3

C? t?c

%

15

10

67 %

4

Thu nh?p bnh qun

Tr.??ng/ng??i

9,5

8,9

93,68 %

5

N?p ngn sch

Hon thnh ngh?a v? n?p ngn sch (4.198 tr?).

3. ?nh gi k?t qu? cc m?t ho?t ??ng

3.1. Cng tc thi cng, thanh quy?t ton v tm ki?m vi?c lm:

- Cng tc thi cng: Trong n?m cc XN ti?p t?c thi cng cc cng trnh g?i ??u t? n?m tr??c v tri?n khai thi cng cc h?p ??ng m?i nh? Cng trnh: S?n hon thi?n nh my Jeil Filter Vina (XN2); Thi cng h? th?ng c?p n??c d?c ???ng RD01,05,10,11 G?2 Ciputra (XN5); Thi cng h? th?ng c?p n??c khu x? l rc ph s?n, th? x H??ng Th?y, Hu? (XN2); Xy d?ng m?ng l??i c?p n??c sinh ho?t x ??c Lm, huy?n ??c Th?, H T?nh (XN5); Thi cng h? th?ng c?p n??c d?c ???ng RD4,11,12,13,21 G?3 Ciputra (XN5); Thi cng h? th?ng c?p n??c d?c ???ng RD1,3,8 G?3 Ciputra (XN5). Doanh thu t? nh?n th?u xy l?p ??t: 22.573 tr?.

- Cng tc thanh quy?t ton, thu h?i v?n: V?i cc cng trnh m?i, cng tc thanh quy?t ton, thu h?i v?n kh nhanh g?n. Tuy nhin, m?t s? cng trnh ? thi cng t? cc n?m tr??c, ? l?p h? s? thanh quy?t ton nh?ng ch?a d?t ?i?m ???c nh? mong mu?n do khch quan v ch? quan, lm ? ??ng v?n (tr? gi ph?i thu ??c tnh >12 t? ??ng) nh?: Cng trnh CN Nghi S?n (H? 2008); Cng trnh DAP 14 (H? 2008); Cng trnh c?p n??c thot n??c m?a n??c th?i khu cng nghi?p h? tr? Nam H N?i (??i Xuyn 2014); Cng trnh nng c?p Lia1, Lia5&15 (C Mau - H? 2013,2015) ? thi cng xong t? n?m 2018 nh?ng ??n th?i ?i?m ny v?n ch?a hon thnh h? s? quy?t ton M?t s? cng trnh ? k h? s? thanh quy?t ton nh?ng Ch? ??u t? ch?a b? tr ???c v?n ??i ?ng chi tr? (ch? y?u thu?c ngn sch nh n??c, tr? gi >5 t? ??ng) nh? cng trnh XD h? th?ng thot n??c v x? l n??c th?i Th? x Thi Ha; Cng trnh thi?t k? thi cng cng trnh c?p n??c s?ch c?m B?c Th?ch H, H T?nh; Cng trnh XD m?ng l??i ??u n?i t? nh my n??c Qu?ng Ph, B?c Ninh

- Cng tc tm ki?m vi?c lm: L cng tc ???c cng ty lun ch tr?ng. Ban gim ??c k?t h?p v?i ??n v? thi cng tm ngu?n vi?c. Cc Phng ch?c n?ng ph?i h?p v?i cc ??n v? l?p h? s? d? th?u. K?t qu? n?m 2019 cng ty tham gia ??u th?u 16 d? n, trng th?u 2 d? n tr? gi >20 t? ?. K?t qu? trn th?t khim t?n, c nhi?u nguyn nhn nh?ng ch? quan, cc ngu?n l?c v? quan h?, nhn l?c, trang thi?t b? k? thu?t, v?n c?a cng ty y?u, ch?a ?a d?ng ha ???c ngnh ngh? trn th? tr??ng vi?c lm.

3.2. Cng tc ??u t? D? n K?T m?i H? ?nh.

- T?i khu bi?t th? th?p t?ng: Ti?p t?c thi cng ph?n h? t?ng k? thu?t (?i?n h? th? v chi?u sng) gi tr? ??u t? >1,5 t? ?. V hon thi?n n?t cc cng vi?c theo yu c?u c?a khch hng ?? bn giao s?n ph?m hon thnh. N?m 2019 ? bn giao 14 c?n bi?t th? cho khch hng, tr? gi 59.764 tr?.

- Do n?ng l?c ti chnh ch?a ?p ?ng ???c yu c?u nn D? n thnh ph?n N02 - Xy d?ng nh ? th??ng m?i cao t?ng v D? n thnh ph?n nh ? cao t?ng ginh cho ng??i thu nh?p th?p N01, ??n th?i ?i?m ny cc S?, Ban, Ngnh, Thnh ph? v?n ch?a ??ng ph duy?t ?i?u ch?nh D? n.

- Cng tc gi?i phng m?t b?ng 5 n?m qua v?n ch?a c chuy?n bi?n tch c?c. Ph?n ??t s?ch ? ???c bn giao, m?c d cng ty ? c nhi?u bi?n php b?o v? nh?ng v?n ngy ?m b? cc h? dn xm l?n, nh?t l cc d?p L? T?t.

3.3. Cng tc t? ch?c, nhn s? v chnh sch v?i ng??i lao ??ng:

- B? my ho?t ??ng c?a cng ty hi?n nay g?m Ban gim ??c, 4 Phng, Ban v 4 XN. T?ng s? cn b? nhn vin c?a cng ty ??n ngy 31/12/2019 l 92 ng??i, trong ? s? lao ??ng cn tham gia BHXH l 57 ng??i, lao ??ng kh?i gin ti?p l 30 ng??i. N?m 2019 Cng ty b? nhi?m 5 v? tr ch? ch?t, trong ? c 2 v? tr ph T?ng gim ??c, 01 ph Ban qu?n l d? n v 1 ph gim ??c XN. Tuy?n d?ng ???c 01 k? s? xy d?ng v 01 c? nhn kinh t?, gi?i quy?t ch? ??i h?u tr cho 2 cn b?.

- Ngu?n nhn l?c c?a cng ty hi?n nay v?a thi?u v?a y?u do m?y n?m g?n ?y tnh hnh cng ?n vi?c lm c?a cng ty lun thi?u v khng ??u vi?c nn khng ?p ?ng ???c ??i s?ng ng??i lao ??ng, d?n ??n m?t s? lao ??ng xin chuy?n cng tc, m?t s? c tay ngh? t? thnh l?p cc nhm tm ki?m vi?c ngoi, khi cng ty c vi?c r?t kh g?i v? ?i lm ho?c xin ngh? vi?c lun gy nhi?u kh kh?n cho cng tc b? tr nhn l?c t? ch?c thi cng. C XN hi?n nay ch? cn 7 lao ??ng c? gin ti?p.

- Gi?i quy?t k?p th?i ??y ?? cc ch? ?? chnh sch cho ng??i lao ??ng nh? ti?n l??ng, ?m ?au, thai s?n, thu n?p BHXH, BHYT,BHTN, BHTNL? BNN, ch? ?? h?u tr, khm s?c kh?e ??nh k? c phn lo?i v t? v?n chuyn su ??i v?i lao ??ng c v?n ?? c?n l?u v? s?c kh?e. T?ng s? ti?n trch n?p BH cc lo?i: 1.585.141.787 ??ng, chi tr? tr? c?p ?m ?au, thai s?n: 17.720.522 ??ng. Thu nh?p bnh qun ng??i lao ??ng ??t 8.900.000?/ng/thng.

3.4. Cng tc AT v? sinh lao ??ng, PCCN:

Cng tc ATVSL? PCCN l khu r?t quan tr?ng:

- Trong thng 1/2019 Cng ty ? hon ch?nh cc v?n b?n, h? s?, s? sch lin quan ??n cng tc AT-BHL? nh?m ki?n ton b? my ho?t ??ng.

- T? ch?c hu?n luy?n ??nh k? cng tc ATVSL? v PCCN cho ton th? cn b? cng nhn vin Cng ty. 100% cn b? cng nhn vin ???c hu?n luy?n.

- T? ch?c khm s?c kho? cho 100% cn b? cng nhn vin, l?p h? s? theo di phn lo?i s?c kho?, pht hi?n cn b? cng nhn vin b? b?nh cho ?i ?i?u tr? v b? tr cng vi?c ph h?p v?i s?c kho?.

- V? cng tc phng ch?ng chy n?: Cng ty ? ln ph??ng n PCCC, ???c Phng c?nh st PCCC H N?i ph duy?t. T? ch?c l?p hu?n luy?n nghi?p v? PCCC cho l?c l??ng PCCC c? s? do cng an PCCC ?o t?o v c?p ch?ng ch?. Hng n?m Cng ty ? cng v?i cng an PCCC t?i ??a bn t? ch?c di?n t?p ph??ng n PCCC t?i cng ty. Mua s?m b? sung trang thi?t b?, ph??ng ti?n ch?a chy ??m b?o an ton.

K?t qu?: N?m 2019 Cng ty khng c v? tai n?n lao ??ng, chy n? no x?y ra. Cng ty trch qu? khen th??ng cho cng tc AT- VSL? - PCCC n?m 2019 l 6.600.000 ??ng.

3.5. Cng tc qu?n l ch?t l??ng v ti chnh

- Ch?t l??ng s?n ph?m l nhi?m v? s?ng cn t?o nn th??ng hi?u HAWEICCO c?a cng ty. Ni ??n HAWEICCO l b?n hng ni ??n ch?t l??ng. N?m qua 100% cc cng trnh thi cng ??u ??t ch?t l??ng cao, khng ph?i ph ?i lm l?i.

- Trong cng tc qu?n l ti chnh: Bo co ti chnh cng ty hng n?m ??u ???c ??n v? ki?m ton ??c l?p ?nh gi l phn nh trung th?c, h?p l theo ?ng cc quy ??nh hi?n hnh c?a php lu?t. N?m 2019 Cng ty ? hon thnh xong quy?t ton thu? ??n h?t n?m 2018, hon thnh ngh?a v? n?p NSNN, n?p ??y ?? BHXH b?t bu?c cc lo?i.

- D?a vo ch? ?? chnh sch c?a nh n??c v cc quy ch? n?i b? hng n?m ???c s?a ??i, Cng ty ? th?c hi?n t?t cng tc qu?n l ti chnh ??ng th?i c s? v?n d?ng h?p l theo th?c t?, ?p ?ng ???c c? b?n nhu c?u v?n cho cng tc ??u th?u, tm ki?m cng ?n vi?c lm v thi cng xy l?p c?a cc ??n v? trong Cng ty.

3.6. Ho?t ??ng c?a cc ?on th?.

- Cng tc ??ng: ??ng b? cng ty lun nu cao tinh th?n ?on k?t nh?t tr trong n?i b? ??ng, kin quy?t ??u tranh ch?ng cc bi?u hi?n tiu c?c nh? quan liu tham nh?ng, tham , lng ph, hch d?ch, c?a quy?n. ??ng b? Cng ty ti?p t?c ???c cng nh?n l ??ng b? trong s?ch v?ng m?nh lin t?c t? n?m 1989 ??n nay.

- Cng tc Cng ?on: Th?c hi?n nghim tc ch? ?? cng khai dn ch? theo quy ??nh c?a php lu?t. Cng khai n?i quy, quy ch?, ??nh m?c, tiu chu?n, ch? ??, cng khai vi?c gi?i quy?t khi?u n?i, t? co c?a cn b? cng nhn vin nh?m ??m b?o quy?n l?i v l?i ch h?p php chnh ?ng cho ng??i lao ??ng. N?m 2019 khng c ??n th? khi?u n?i, t? co no x?y ra.

M?t s? ho?t ??ng c?a cng ?on n?m 2019: T?ng qu cho CBCNV d?p T?t nguyn ?n; T? ch?c cho 100% CBCNV ngh? mt d?p h; T? ch?c cho ch? em trong Cng ty ?i tham quan d ngo?i nhn ngy qu?c t? ph? n? 8/3, 20/10; Tham gia h?i kho? th? d?c th? thao t?i T?ng Cng ty; T?ng qu cho 100% cc chu l con CBCNV c ?? tu?i t? 12 tu?i tr? xu?ng nhn ngy Qu?c t? thi?u nhi, T?t Trung thu, cc chu ??t h?c sinh gi?i; Tham gia cng tc t? thi?n x h?i. T?ng s? ti?n chi cho ho?t ??ng cng ?on: 286.931.914 ??ng

- Cng tc qun s? v dn qun t? v?: Cng ty c? cn b? chuyn trch cng tc qun s? v dn qun t? v? theo ?ng quy ??nh c?a php lu?t. Ho?t ??ng c?a cng tc qun s?, t? v? c?a cng ty n?m 2019 ti?p t?c ???c Qu?n ??i v UBND qu?n ??ng ?a ?nh gi hon thnh xu?t s?c nhi?m v?.

4. Cc ch? s? ti chnh c? b?n n?m 2019

STT

Ch? tiu

?v? tnh

N?m 2019

N?m 2018

1

C? c?u ti s?n

- Ti s?n di h?n/T?ng ti s?n

- Ti s?n ng?n h?n/T?ng ti s?n

%

63,15

36,85

66,73

33,27

2

C? c?u ngu?n v?n

- N? ph?i tr?/T?ng ngu?n v?n

- Ngu?n v?n ch? s? h?u/ T?ng ngu?n v?n

%

87,09

12,91

89,11

10,89

3

Kh? n?ng thanh ton

- Kh? n?ng thanh ton ng?n h?n

- Kh? n?ng thanh ton nhanh

L?n

1,97

0,51

1,83

0,58

4

Kh? n?ng sinh l?i

- T? su?t l?i nhu?n sau thu?/T?ng ti s?n (ROA)

- T? su?t l?i nhu?n sau thu?/Doanh thu thu?n (H? s? l?i nhu?n rng)

- T? su?t l?i nhu?n/V?n ch? s? h?u (ROE)

%

1,52

4,82

20,39

1,92

4,76

29,84

5

Gi tr? s? sch c?a c? phi?u ph? thng

??ng

17.334

16.929

6

H? s? b?o ton v?n

L?n

1,45

1,44

5. Phn ph?i l?i nhu?n (xem t? trnh)

6. Ho?t ??ng, th lao v chi ph ho?t ??ng c?a H?i ??ng qu?n tr?.

- H?i ??ng qu?n tr? Cng ty g?m 5 ng??i, trong ? 03 thnh vin kim nhi?m ?i?u hnh. Cc thnh vin H?QT theo nhi?m v? quy?n h?n ???c phn cng ph h?p v?i ?i?u l? Cng ty. Trong n?m H?QT v?n duy tr ch? ?? h?p ??nh k? ?? ki?m ?i?m, ?i?u ch?nh v ch? ??o th?c hi?n cc m?t qu?n l, ban hnh cc ngh? quy?t, quy?t ??nh k?p th?i ?p ?ng yu c?u trong qu trnh sxkd c?a Cng ty. H?QT ? th?c hi?n ?ng ch?c n?ng, nhi?m v? v quy?n h?n c?a mnh, c nh?ng ?ng gp tch c?c trong qu trnh ch? ??o, ?i?u hnh SXKD.

- Chi ph ho?t ??ng c?a H?QT n?m 2019 ch? y?u l th lao c?a cc thnh vin H?QT. Cng ty ? chi tr? t?ng s? ti?n l 138.000.000 ??ng, ?ng m?c ? ???c ?HC? 2019 thng qua. Cc chi ph khc, do cc thnh vin H?QT ho?t ??ng k?t h?p cng v?i cng tc chuyn mn kim nhi?m c?a mnh nn ???c h?ch ton chung vo chi ph qu?n l ?i?u hnh c?a cng ty.

7. Cc cu?c h?p v quy?t ??nh c?a H?QT

H?QT Cng ty duy tr sinh ho?t ??nh k? m?i qu m?t l?n. Ngoi ra, H?QT c?ng th??ng xuyn trao ??i, th?o lu?n gi?a cc thnh vin, cng ph?i h?p gi?i quy?t cc v?n ?? pht sinh ngoi cc l?n h?p chnh th?c. Trong cc phin h?p, t?t c? cc thnh vin tham d? ??y ??, nghin c?u ti li?u v c nh?ng ?ng gp tch c?c cho vi?c ??nh h??ng, gim st v ch? ??o Cng ty. Cc cu?c h?p H?QT ??nh k? ??u m?i Tr??ng Ban ki?m sot d?.

Cc quy?t ??nh thng qua t?i phin h?p ??u th?ng nh?t ki?n 100% c?a cc thnh vin H?QT tham d?. Cc phin h?p ??u ???c chu?n b? chu ?o v ti?n hnh nghim tc, ??m b?o th?i l??ng v ch?t l??ng, cc n?i dung ??u mang tnh th?i s?, thi?t th?c, k?p th?i ??nh h??ng ho?t ??ng kinh doanh c?a Cng ty. V? c? b?n H?QT ? quy?t ??nh cc ch? tr??ng, chi?n l??c, gi?i php kinh doanh c?a Cng ty ph h?p m?c tiu SXKD ng?n h?n v di h?n.

N?m 2019 H?QT t? ch?c h?p 5 l?n theo ??nh k? v b?t th??ng, cc n?i dung ??u ? ra ngh? quy?t lm c? s? ?? Ban ?i?u hnh tri?n khai th?c hi?n, ch? y?u t?p trung vo:

- Cng tc tri?n khai k? ho?ch SXKD v ??u t? D? n;

- Cng tc thu h?i v?n;

- Xy d?ng k? ho?ch t? ch?c ?HC? th??ng nin thng qua cc bo co c?a H?QT, Ban ?i?u hnh, v cc t? trnh c?n thi?t lin quan ??n ho?t ??ng sxkd trnh ?HC? quy?t ??nh nh? th lao H?QT-BKS, ph??ng n phn ph?i l?i nhu?n, l?a ch?n ??n v? ki?m ton, chuy?n nh??ng d? n thnh ph?n N02 cho UDIC;

- Quy?t ??nh mua s?m TSC? ( t con 7 ch?);

- Ph duy?t t?ng m?c chi ph ??u t? t?m tnh ?? tnh su?t ??u t? h? t?ng phn b? cho cc ??t D? n K?T m?i H? ?nh;

- ?nh gi k?t qu? ho?t ??ng sxkd 2019, k? ho?ch v ph??ng h??ng ho?t ??ng sxkd n?m 2020;

- Cng tc t? ch?c cn b?: Thng qua quy?t ??nh b? nhi?m 02 cn b? qu?n l;

- Cng m?t s? cng tc khc thu?c th?m quy?n.

8. Cng tc gim st c?a H?QT ??i v?i Ban gim ??c & cn b? QL khc:

C?n c? ?i?u l? Cng ty v cc quy ch?, quy ??nh ? ban hnh, H?QT giao quy?n cho T?ng Gim ??c ?i?u hnh ho?t ??ng kinh doanh hng ngy, th?c hi?n cc quy?t ??nh c?a H?QT, ?H?C? ph h?p v?i quy ??nh c?a php lu?t. T.Gim ??c c trch nhi?m bo co ho?t ??ng kinh doanh ??nh k? theo qu, bo co khi T.Gim ??c th?y c?n thi?t ph?i c quy?t ??nh t? H?QT ho?c bo co ??t xu?t theo yu c?u c?a H?QT, t? ? H?QT ?nh gi v c ??nh h??ng ho?t ??ng kinh doanh c?a Cng ty cho ph h?p. H?QT t?o ?i?u ki?n t?i ?a ?? Ban ?i?u hnh ch? ??ng v ??y m?nh cc ho?t ??ng SXKD nh?m hon thnh cc ch? tiu k? ho?ch.

Nhn chung n?m 2019, Ban ?i?u hnh ? lun bm st ph??ng h??ng nhi?m v? ?? ra, bm st tnh hnh th?c ti?n, linh ho?t trong vi?c ?i?u hnh cc ho?t ??ng v tun th? cc quy ??nh c?a quy ch? n?i b?, ?i?u l? Cng ty v cc quy ??nh c?a php lu?t.

PH?N II: K? HO?CH S?N XU?T KINH DOANH N?M 2020

1. Cc ch? tiu ch? y?u:

H?QT Cng ty nh?n ??nh, n?m 2020 ti?p t?c l m?t n?m kh kh?n do tnh hnh ??u t? D? n K?T m?i H? ?nh cn nhi?u v??ng m?c, cng tc tm ki?m vi?c lm cc ngnh ngh? truy?n th?ng ch?a c nhi?u kh?i s?c, do ? H?QT trnh ??i h?i c? ?ng m?t s? ch? tiu k? ho?ch c? b?n n?m 2020 nh? sau:

- Doanh thu: 80 t?

- N?p ngn sch: 100 % theo quy ??nh

- L?i nhu?n sau thu?: 1,6 t? ??ng

- Thu nh?p bnh qun ng??i lao ??ng: 8 tr?/ng??i/thng

- M?c c? t?c: 7%

2. ??nh h??ng cc gi?i php th?c hi?n

- Nh?n th?u xy l?p ???c xc ??nh l m?c tiu chnh th?c hi?n k? ho?ch sxkd n?m 2020. BG? ph?i t? ch?c th?c hi?n t?t cc h?p ??ng thi cng ? k k?t cc n?m tr??c chuy?n ti?p sang 2020. T?ng c??ng tm ki?m cc h?p ??ng m?i. Lin danh, lin k?t v?i cc ??n v? b?n trn c? s? an ton ti chnh, m? r?ng ngnh ngh?, h?c h?i cc l?nh v?c m?i ?? t?ng kh? n?ng c?nh tranh trong cng tc tm ki?m cng ?n vi?c lm.

- Nng cao n?ng l?c cho cng tc ??u th?u, tm hi?u k? thng tin v? ti chnh c?a Ch? ??u t? ?? trnh nh?ng t?n th?t, thi?t h?i trong qu trnh th?c hi?n nh?n th?u xy l?p. Qu?n l, ki?m tra ch?t ch? ch?t l??ng h? s? d? th?u , h? s? thanh quy?t ton c?a cc ??n v? nh?m ki?m sot ho?t ??ng ti chnh pht sinh trong qu trnh thi cng xy l?p c?a ??n v?, b?o ??m h?n ch? t?i m?c th?p nh?t r?i ro v? ho?t ??ng ti chnh c?a t?ng cng trnh.

- Duy tr m?i quan h? m?t thi?t v?i cc nh cung ?ng nguyn v?t li?u th??ng xuyn v ??n v? cung ?ng tn d?ng cho vi?c tm ki?m v th?c hi?n cc h?p ??ng thi cng.

- T?ng c??ng cng tc qu?n l ch?t l??ng ?? duy tr v c?ng c? uy tn c?a Cng ty ??i v?i khch hng, gi? v?ng th??ng hi?u HAWEICCO: ??y m?nh cng tc gim st qu?n l k? thu?t trn cc cng trnh, c k? ho?ch b? sung ??y ?? ngu?n l?c ?? th?c hi?n t?t h?n cng tc ny, c?n ?u tin cc cng trnh tr?ng ?i?m, cc cng trnh c yu c?u g?p rt v? ti?n ?? v gi?i ngn, ??m b?o t?t c? cc cng trnh thi cng ??u ??t ch?t l??ng t?t.

- Ki?n ton ch?t l??ng ngu?n nhn l?c, ??u t? thi?t b? thi cng ?p ?ng k?p th?i cho yu c?u c?a SXKD. Quan tm ??n ??i s?ng c?a ng??i lao ??ng v? m?i m?t nh? l??ng, th??ng, ch?m sc s?c kh?e, th?c hi?n t?t quy?n l?i c?a c? ?ng nh? chi tr? c? t?c, t?o ?i?u ki?n ?? c? ?ng ti?p c?n thng tin v ti?p nh?n nh?ng ki?n ?ng gp xy d?ng Cng ty.

- C?ng c? b? my qu?n l v ?i?u hnh, hon thi?n quy ch? qu?n l n?i b?, pht huy dn ch? g?n v?i t?ng c??ng vi?c th?c hi?n nghim tc cc quy ch?, quy ??nh c?a Cng ty trong m?i ho?t ??ng. Th?c hi?n ch?c n?ng qu?n tr? ho?t ??ng c?a cng ty theo ?ng ph?m vi quy?n h?n v nhi?m v? c?a H?QT, BG? ???c quy ??nh t?i ?i?u l? cng ty. Tm hi?u, h?c t?p qu trnh ho?t ??ng c hi?u qu?c?a cc ??n v? b?n, t? ? rt ra bi h?c kinh nghi?m v?n d?ng vo th?c t? c?a Cng ty .

- Nng cao vai tr c?a cc t? ch?c ?on th? qu?n chng, lm t?t cng tc an ninh qu?c phng, th?c hnh ti?t ki?m, ch?ng tham nh?ng, lng ph.

Trn ?y l bo co ho?t ??ng c?a H?QT v Ban ?i?u hnh Cng ty t?i ??i h?i c? ?ng n?m 2020. T?i ??i h?i l?n ny H?QT c?ng mong s? ti?p t?c nh?n ???c nh?ng ki?n ?ng gp xy d?ng c?ng nh? chia s? c?a qu v? c? ?ng Cng ty, gp ph?n ??a Cng ty v??t qua kh kh?n, ?n ??nh v pht tri?n.

Xin trn tr?ng c?m ?n!

H n?i, ngy 30 thng 6 n?m 2020
CH? T?CH H?I ??NG QU?N TR?
V? LM

 

Lin K?t Website

D? n ? thi cng


Cng trnh tiu biu

L??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter