Vietnamese
English
Home THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Giấy xác nhận dự họp

Giâý xác nhận dự họp

Công ty CP Xây dựng Lắp máy

Điện Nước Hà Nội - HAWEICCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP

(Về việc: Dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Cty CP HAWEICCO)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện Nước Hà Nội - HAWEICCO

Tên tôi là:

CMND (hoặc hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

1-Là cổ đông có mã số cổ đông:.................................................................

2-Nhận ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ 2019 của cổ đông Công ty có mã số:........................................................................................................

Tổng số cổ phần phổ thông sở hữu (và được uỷ quyền là):...........................

Xác nhận dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện Nước Hà Nội - HAWEICCO được tổ chức vào 8h30 ngày  26/6/2019 theo Thông báo mời họp ngày 12/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty. Trường hợp không thể về dự họp được tôi sẽ gửi thông báo cho Công ty trước ngày 26/6/2019.

..........., ngày …… tháng 6  năm 2019

(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)

 

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………...

CMND (hoặc hộ chiếu): ……………………ngày cấp…………… nơi cấp……………………….

1 - Là cổ đông có mã số cổ đông: ………………………………………………………………….

2 - Nhận uỷ quyền dự họp ĐHĐCĐ 2014 của cổ đông công ty có mã số:…………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Tổng số cổ phần phổ thông sở hữu (và được uỷ quyền là): …………...…………………………...

Xác nhận dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện Nước Hà Nội - HAWEICCO được tổ chức vào 8h30 ngày 23/6/2014 theo Thông báo mời họp ngày 08/6/2014 của Hội đồng quản trị Công ty. Trường hợp không thể về dự họp được tôi sẽ gửi thông báo cho Công ty trước ngày 25/6/2014.

 

..................., ngày …… tháng 6 năm 2014

(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)

 

Liên Kết Website

Dự án đã thi công


Công trình tiêu biêu

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter