Vietnamese
English

Gi xc nh?n d? h?p

Cng ty CP Xy d?ng L?p my

?i?n N??c H N?i - HAWEICCO

C?NG HO X H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??c l?p - T? do - H?nh phc

GI?Y XC NH?N D? H?P

(V? vi?c: D? h?p ?H?C? th??ng nin 2020 c?a Cty CP HAWEICCO)

Knh g?i: Cng ty C? ph?n Xy d?ng L?p my ?i?n N??c H N?i - HAWEICCO

Tn ti l:................................................................................................................................................................

CMND (ho?c h? chi?u):.....................ngy c?p.....................n?i c?p...............................................................

1- L c? ?ng c m s? c? ?ng:.......................................................................................................................

2- Nh?n ?y quy?n d? h?p ?H?C? 2020 c?a c? ?ng Cty c m s?:..........................................................

T?ng s? c? ph?n ph? thng s? h?u (v ???c ?y quy?n l):........................................................................

Xc nh?n d? h?p ??i h?i C? ?ng th??ng nin n?m 2020 c?a Cng ty C? ph?n Xy d?ng L?p my ?i?n n??c H N?i - HAWEICCO ???c t? ch?c vo 8h30 ngy 30/6/2020 theo Thng bo m?i h?p ngy 16/6/2020 c?a H?i ??ng qu?n tr? Cng ty. Tr??ng h?p khng th? v? d? h?p ???c ti s? g?i thng bo cho Cng ty tr??c ngy 30/6/2020.

..........., ngy thng 6 n?m 2020

(Ch? k, h? v tn, ?ng d?u - n?u c)

Tn ti l: ...

CMND (ho?c h? chi?u): ngy c?p n?i c?p.

1 - L c? ?ng c m s? c? ?ng: .

2 - Nh?n u? quy?n d? h?p ?H?C? 2014 c?a c? ?ng cng ty c m s?:. ....

T?ng s? c? ph?n ph? thng s? h?u (v ???c u? quy?n l): ......

Xc nh?n d? h?p ??i h?i c? ?ng th??ng nin n?m 2014 c?a Cng ty C? ph?n Xy d?ng L?p my ?i?n N??c H N?i - HAWEICCO ???c t? ch?c vo 8h30 ngy 23/6/2014 theo Thng bo m?i h?p ngy 08/6/2014 c?a H?i ??ng qu?n tr? Cng ty. Tr??ng h?p khng th? v? d? h?p ???c ti s? g?i thng bo cho Cng ty tr??c ngy 25/6/2014.

..................., ngy thng 6 n?m 2014

(Ch? k, h? v tn, ?ng d?u - n?u c)

 

Lin K?t Website

D? n ? thi cng


Cng trnh tiu biu

L??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter