Vietnamese
English
Home THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Giấy ủy quyền dự họp

Giấy ủy quyền dự họp

Công ty CP Xây dựng Lắp máy Điện Nước Hà Nội - HAWEICCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..................., ngày …… tháng 6 năm 2019

GIẤY UỶ QUYỀN

(Về việc: Dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Cty CP HAWEICCO)

 

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện Nước Hà Nội - Haweicco

- Tôi tên là: …………………….…..………………………………………………………………

CMND (hoặc hộ chiếu): …………………ngày cấp…………… nơi cấp………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………….……………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: ……………………; Là cổ đông C.ty, hiện đang sở hữu: …..……………..CP

Có tổng mệnh giá ………………đồng (bằng chữ: ……………................................................…..)

- Nay tôi uỷ quyền cho ông (bà): ………………………………………………………………...

CMND (hoặc hộ chiếu): ……………………ngày cấp…………… nơi cấp………………………

Địa chỉ thường trú: …………………….……………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………………….

- Nội dung uỷ quyền:

Là người đại diện, thay mặt tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông, dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện Nước Hà Nội, được tổ chức vào ngày  26/6/2019 theo Giấy mời họp ngày 12/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Thời hạn uỷ quyền: Đến khi kết thúc Đại hội.

(Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác)

 

 

Người được uỷ quyền

(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)

 

Người uỷ quyền

(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)

 

 

 

Liên Kết Website

Dự án đã thi công


Công trình tiêu biêu

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter