Vietnamese
English
Home THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Chương trình đại hội 2019

Chương trình đại hội 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI - HAWEICCO

Địa điểm: 59 Ngõ Thông Phong - Tôn Đức Thắng - Hà Nội

Khai mạc: 8 giờ 30 ngày 26 tháng 6 năm 2019

Thời gian

Nội dung

8h00 - 8h30

Đón tiếp, kiểm tra tư cách đại biểu, ổn định chỗ ngồi của khách mời và cổ đông.

8h30 - 8h35

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp.

8h35 - 8h40

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chủ tọa ĐH. Thông qua Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu ĐH.

8h40 - 8h45

Chủ tọa giới thiệu cán bộ trợ giúp điều hành Đại hội, Thông qua chương trình và nội dung Đại hội.

8h45 - 8h55

Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

8h55 - 9h25

Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc tại Đại hội cổ đông 2019

9h25 - 9h40

Báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2017

9h40 - 10h00

Báo cáo của Ban Kiểm soát.

10h00 - 11h00

Thảo luận về các báo cáo.

11h00 - 11h20

Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

11h20- 11h30

Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

11h30

Bế mạc, chào cờ kết thúc đại hội.

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


CHỦ TỊCH

(đã ký)
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN VŨ LÂM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khai m¹c: 8h00 ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 2012

 

 

Thêi gian

Néi dung

Tõ 7h30 - 8h00

§ãn tiÕp, kiÓm tra t­ c¸ch ®¹i biÓu, æn ®Þnh chç ngåi cña kh¸ch mêi vµ cæ ®«ng.

Tõ 8h00 - 8h05

Chµo cê, tuyªn bè lý do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, giíi thiÖu chñ täa §H. Th«ng qua Th­ ký §¹i héi vµ trî gióp kü thuËt.

Tõ 8h05 - 8h10

Chñ täa giíi thiÖu c¸n bé trî gióp ®iÒu hµnh §¹i héi, Th«ng qua ch­¬ng tr×nh vµ néi dung §¹i héi.

Tõ 8h10 - 8h13

B¸o c¸o kiÓm tra t­ c¸ch ®¹i biÓu.

Tõ 8h13 - 8h20

Th«ng qua Quy chÕ lµm viÖc cña §¹i héi.

Tõ 8h20 - 8h45

B¸o c¸o cña H§QT và BG§ vÒ kÕt qu¶ c«ng t¸c SXKD n¨m 2011, KÕ ho¹ch SXKD n¨m 2012.

Tõ 8h45 - 9h00

B¸o c¸o mét sè chØ tiªu tµi chÝnh vµ Ph­¬ng ¸n ph©n chia lîi nhuËn n¨m 2011.

9h00 - 9h15

B¸o c¸o cña Ban KiÓm so¸t.

9h15 - 10h15

Th¶o luËn vÒ c¸c b¸o c¸o.

Tõ 10h15 - 10h35

§¹i héi biÓu quyÕt th«ng qua c¸c B¸o c¸o vµ Tê tr×nh (về: Ủy quyền cho HĐQT công ty thuê đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012).

Tõ 10h35 - 11h35

BÇu bæ sung Ban KS: BiÓu quyÕt th«ng qua tê tr×nh xin miÔn nhiÖm 01 thµnh viªn BKS; BÇu Ban kiÓm phiÕu, Th«ng qua quy chÕ bÇu cö, Th«ng qua Danh s¸ch øng cö viªn, giíi thiÖu lý lÞch trÝch ngang c¸c øng cö viªn; Ph¸t phiÕu bÇu cö, H­íng dÉn bÇu cö, ®äc Biªn b¶n kiÓm phiÕu, C«ng bè kÕt qu¶ bÇu cö.

11h35- 11h45

Th«ng qua Biªn b¶n vµ NghÞ quyÕt §¹i héi.

11h45

BÕ m¹c, chµo cê kÕt thóc ®¹i héi.

 

TM.Ban tæ chøc ®¹i héi

Chñ tÞch H§QT

 

Liên Kết Website

Dự án đã thi công


Công trình tiêu biêu

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter