Vietnamese
English

Ch??ng trnh ??i h?i 2020

CH??NG TRNH
??I H?I C? ?NG TH??NG NIN N?M 2020
CNG TY C? PH?N XY D?NG L?P MY ?I?N N??C H N?I - HAWEICCO
??a ?i?m: 59 Ng Thng Phong - Tn ??c Th?ng - H N?i
Khai m?c: 8 gi? 30 ngy 30 thng 6 n?m 2020

Th?i gian

N?i dung

8g00 - 8g30

?n ti?p, ki?m tra t? cch ??i bi?u, ?n ??nh ch? ng?i c?a khch m?i v c? ?ng.

8g30 - 8g35

Bo co ki?m tra t? cch c? ?ng d? h?p.

8g35 - 8g40

Cho c?, tuyn b? l do, gi?i thi?u ??i bi?u, gi?i thi?u ch? t?a ?H. Thng qua Th? k ??i h?i v Ban ki?m phi?u ?H.

8g40 - 8g45

Ch? t?a gi?i thi?u cn b? tr? gip ?i?u hnh ??i h?i, Thng qua ch??ng trnh v n?i dung ??i h?i.

8g45 - 8g55

Thng qua Quy ch? lm vi?c c?a ??i h?i.

8g55 - 9g25

Bo co c?a H?QT, Ban gim ??c t?i ??i h?i c? ?ng 2020

9g25 - 10g00

Thng qua Bo co ti chnh n?m 2019 v Ph??ng n phn chia l?i nhu?n n?m 2019.

10g00 - 10g20

Bo co c?a Ban Ki?m sot.

10g20 - 11g20

Th?o lu?n v? cc Bo co v T? trnh

11g20 - 11g45

??i h?i bi?u quy?t thng qua cc Bo co v T? trnh.

11g45 - 11g55

Thng qua Bin b?n v Ngh? quy?t ??i h?i.

11g55

B? m?c, cho c? k?t thc ??i h?i.

TM. H?I ??NG QU?N TR?


CH? T?CH

(? k)
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN V? LM

Khai mc: 8h00 ngy 22 thng 6 nm 2012

Thi gian

Ni dung

T 7h30 - 8h00

n tip, kim tra t cch i biu, n nh ch ngi ca khch mi v c ng.

T 8h00 - 8h05

Cho c, tuyn b l do, gii thiu i biu, gii thiu ch ta H. Thng qua Th k i hi v tr gip k thut.

T 8h05 - 8h10

Ch ta gii thiu cn b tr gip iu hnh i hi, Thng qua chng trnh v ni dung i hi.

T 8h10 - 8h13

Bo co kim tra t cch i biu.

T 8h13 - 8h20

Thng qua Quy ch lm vic ca i hi.

T 8h20 - 8h45

Bo co ca HQT v BG v kt qu cng tc SXKD nm 2011, K hoch SXKD nm 2012.

T 8h45 - 9h00

Bo co mt s ch tiu ti chnh v Phng n phn chia li nhun nm 2011.

9h00 - 9h15

Bo co ca Ban Kim sot.

9h15 - 10h15

Tho lun v cc bo co.

T 10h15 - 10h35

i hi biu quyt thng qua cc Bo co v T trnh (v?: ?y quy?n cho H?QT cng ty thu ??n v? ki?m ton bo co ti chnh n?m 2012).

T 10h35 - 11h35

Bu b sung Ban KS: Biu quyt thng qua t trnh xin min nhim 01 thnh vin BKS; Bu Ban kim phiu, Thng qua quy ch bu c, Thng qua Danh sch ng c vin, gii thiu l lch trch ngang cc ng c vin; Pht phiu bu c, Hng dn bu c, c Bin bn kim phiu, Cng b kt qu bu c.

11h35- 11h45

Thng qua Bin bn v Ngh quyt i hi.

11h45

B mc, cho c kt thc i hi.

TM.Ban t chc i hi

Ch tch HQT

 

Lin K?t Website

D? n ? thi cng


Cng trnh tiu biu

L??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter