Vietnamese
English

BCTC n?m 2019 trnh ??i h?i

Cng ty CP XD L?p my ?i?n N??c H N?i - HAWEICCO M?u s? CBTT-03
BO CO TI CHNH TM T?T N?M 2019
(S? li?u ? ???c ki?m ton)
I - B?ng cn ??i k? ton ??n v? tnh: ??ng
Ch? tiu S? ??u n?m S? cu?i n?m
A. Ti s?n ng?n h?n 105,490,663,456 100,939,594,830
I. Ti?n v cc kho?n t??ng ???ng ti?n 9,000,767,246 8,290,325,356
II. ??u t? ti chnh ng?n h?n
III. Cc kho?n ph?i thu ng?n h?n 24,675,001,912 17,228,462,679
IV. Hng t?n kho 71,547,122,005 75,168,081,968
V. Ti s?n ng?n h?n khc 267,772,293 252,724,827
B. Ti s?n di h?n 211,560,887,312 172,967,771,329
I. Cc kho?n ph?i thu di h?n 3,569,836,255 1,472,715,012
II. Ti s?n c? ??nh 1,559,461,512 2,195,477,668
III. B?t ??ng s?n ??u t?
IV. Ti s?n d? dang di h?n 206,431,589,545 169,299,578,649
V. ??u t? ti chnh di h?n
VI. Ti s?n di h?n khc
T?ng c?ng ti s?n 317,051,550,768 273,907,366,159
C. N? Ph?i tr? 282,515,897,301 238,546,138,104
I. N? ng?n h?n 57,737,933,283 51,026,245,225
II. N? di h?n 224,777,964,018 187,519,892,879
D. V?n ch? s? h?u 34,535,653,467 35,361,228,055
I. V?n ch? s? h?u 34,535,653,467 35,361,228,055
II. Ngu?n kinh ph v qu? khc
T?ng c?ng ngu?n v?n 317,051,550,768 273,907,366,159
II - Bo co k?t qu? kinh doanh
Ch? tiu S? ??u n?m S? cu?i n?m
1. Doanh thu bn hng v cung c?p d?ch v? 127,808,242,919 86,281,897,513
2. Cc kho?n gi?m tr? doanh thu
3. Doanh thu thu?n v? bn hng v cung c?p d?ch v? 127,808,242,919 86,281,897,513
4. Gi v?n hng bn 104,980,975,013 71,888,538,215
5. L?i nhu?n g?p v? bn hng v cung c?p d?ch v? 22,827,267,906 14,393,359,298
6. Doanh thu ho?t ??ng ti chnh 70,455,435 1,816,520
7. Chi ph ti chnh 2,466,377,826 1,756,520,485
8. Chi ph bn hng
9. Chi ph qu?n l doanh nghi?p 10,282,406,815 5,741,066,521
10 L?i nhu?n thu?n t? ho?t ??ng kinh doanh 10,148,938,700 6,897,588,812
11. Thu nh?p khc - 4,545,455
12. Chi ph khc 455,402,618 1,181,223,033
13. L?i nhu?n khc (455,402,618) (1,176,677,578)
14. T?ng l?i nhu?n k? ton tr??c thu? 9,693,536,082 5,720,911,234
15. Chi ph thu? TNDN hi?n hnh 3,607,178,901 1,560,906,957
16. Chi ph thu? TNDN hon l?i - -
17. L?i nhu?n sau thu? thu nh?p doanh nghi?p 6,086,357,181 4,160,004,277
18. Li c? b?n trn c? phi?u (*) 2,327 1,591
19. Li suy gi?m trn c? phi?u (*)
H n?i, ngy 30 thng 6 n?m 2020
TM. H?i ??ng qu?n tr?
Ch? t?ch
V? Lm
 

Lin K?t Website

D? n ? thi cng


Cng trnh tiu biu

L??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter