Vietnamese
English

H? thông qu?n lư ch?t l??ng

H? TH?NG QU?N LƯ CH?T L??NG

T? tháng 7 n?m 2001, Công ty ?ă áp d?ng thành công h? th?ng qu?n lư ch?t l??ng theo tiêu chu?n qu?c t? ISO 9002: 1994 trong các l?nh v?c ho?t ??ng c?a ḿnh. C?c tiêu chu?n qu?c t? BVQI (V??ng qu?c Anh) ?ă c?p Gi?y ch?ng nh?n ISO 9002: 1994 cho Công ty và Công ty ?ă tr? thành m?t trong nh?ng ??n v? xây d?ng ??u tiên trong c? n??c ???c c?p gi?y ch?ng nh?n này.

Trong n?m 2002, Công ty ?ă ti?n hành áp d?ng thành công ??ng th?i h? th?ng qu?n lư ch?t l??ng toàn di?n TQM.

N?m 2003, Công ty ?ă chuy?n ??i H? th?ng qu?n lư ch?t l??ng ISO 9002: 1994 sang phiên b?n ISO9001:2000. T? ch?c Global (V??ng qu?c Anh) c?p Gi?y ch?ng nh?n. Hàng n?m công ty ??u ti?n hành ?ánh giá ??nh k? ?? duy tŕ h? th?ng qu?n lư ch?t l??ng tiên ti?n này. N?m 2006, T? ch?c Global ?ă c?p ch?ng ch? gia h?n cho công ty, kh?ng ??nh h? th?ng qu?n lư ch?t l??ng c?a công ty ???c v?n hành t?t và hi?u qu?.

N?m 2006, 2007: Công ty ?ă ???c trao t?ng cúp vàng ISO xác nh?n nh?ng thành công c?a công ty trong vi?c áp d?ng h? th?ng qu?n lư ch?t l??ng qu?c t? ISO.

CHÍNH SÁCH CH?T L??NG

Chúng tôi cam k?t:
+ Luôn h??ng t?i l?i ích c?a khách hàng.

+ ??m b?o yêu c?u k? m? thu?t, an toàn tuy?t ??i, giá c? h?p lư, hoàn thành ?úng th?i h?n là m?c tiêu ??i v?i m?i công tŕnh.

+ T?o m?i ?i?u ki?n t?t nh?t cho cán b? công nhân viên không ng?ng nâng cao tŕnh ?? chuyên môn nghi?p v?, ?áp ?ng ???c yêu c?u ??i m?i công ngh? và s? phát tri?n liên t?c c?a th? tr??ng.

 

Liên K?t Website

D? án ?ă thi công


Công tŕnh tiêu biêu

L??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter